Ochrana osobných údajov  

 1. Spoločnosť Balpack s.r.o. , sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše
  súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré
  vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme
  tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním
  informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou
  zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie
  potvrdzujete, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-
  mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich
  zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 3. Úroveň ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ deklaruje v dokumente Zásady ochrany
  osobných údajov.
 4. Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania
  osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku.
  Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie,
  zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
  preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie,
  likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.
  Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej
  môže Kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o
  zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie
  a odstránenie závadného stavu.
 5. Pri spracovaní osobných údajov môže dochádzať k ich cezhraničnému prenosu v rámci
  členských štátov Európskej únie.
 6. Identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku I týchto VOP.
 7. Osobné údaje budú spracované v rozsahu:
  na účely vybavenia objednávky:

 • oslovenie
 • Meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého pobytu,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa pre doručovanie (ak je iná ako adresa trvalého pobytu),
 • číslo bankového účtu (bankové spojenie).

 1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú
  použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na
  vytváranie databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade
  s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Osobné údaje Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem
  osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam GLS alebo inej zasielateľskej
  spoločnosti , osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou a účtovníčke,
  ktorá vedie účtovníctvo spoločnosti. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám –
  iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov.  
 3. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne
  (zamestnancami Predávajúceho) a automatickým spôsobom (zamestnancami).  
 4. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Zákone o
  ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane
  osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
  v informačnom systéme  ,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
  údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
  spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
  údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
  spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
  zákona,
 • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
  platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho
  marketingu.  

 1. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri
  spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  Hraničná12, 82007 Bratislava 27.