1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.milabaits.sk.
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho
(dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.milabaits.sk je Balpack s.r.o,
Lipová 8, 937 01, Želiezovce, Slovenská Republika
Sídlo spoločnosti: Balpack s.r.o, Lipová 8, 937 01, Želiezovce, Slovenská Republika, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, Vložka číslo:  46988/N
IČO: 52081095
DIČ: 2120880608
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne
vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.milabaits.sk zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené
obchodnými podmienkami www.milabaits.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov.
2.VYMEDZENIE POJMOV
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a
na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred
pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v
rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý
priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a
plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu
predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo

strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné
práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v
tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s
týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný
od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že
pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s
obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
3.OBJEDNANIE TOVARU
Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka internetového
obchodu www.arizonacarp.sk a vyplnením elektronického formuláru. Objednávka musí
obsahovať všetky požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru
kupujúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky
predávajúcim prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že Vám do niekoľkých minút
po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne
a nemôže byť zrealizovaná.
4.PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru
kuriérskej spoločnosti.
Platba v hotovosti – pri osobnom odbere
5.DODACIE PODMIENKY
Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu zvyčajne do 72 hodín od prijatia objednávky, na území
Slovenskej republiky, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na
sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s
ním na ďalšom postupe. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom kurierskej služby.Tovar je
možné prevziať aj osobne v sídle firmy Balpack s.r.o. po vzájomnej dohode. Miesto odberu je
stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie
tovaru plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s
tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku.
Dodanie tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru
rozlišujeme podľa vami zvoleného spôsobu, ktorý si zvolíte pri objednaní tovaru.
6.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy je podať informáciu o
tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od
prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo
dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Balpack
s.r.o, Lipová 8, 937 01, Želiezovce, Slovenská Republika, prípadne info@milabaits.sk .
Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy nájdete TU.

POUČENIE O ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU ALEBO SLUŽBY PODĽA
VŠEOBECNÉHO PREDPISU OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do
30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015
Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne
riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania
alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou
zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20
EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho
riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Formulár pre odstúpenie zmluvy uzavretej na diaľku nájdete TU.
9.ZÁRUKA REKLAMÁCIE
Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené
inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným
používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním.
V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, písomne, resp. e-mailom. Tovar zašlite na našu
adresu ako doporučený balík, nie na dobierku a k zásielke priložte vaše kontaktné údaje, adresu,
dôvod reklamácie a doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode (faktúra).
Reklamáciu vybavíme v čo najskoršom čase, najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia
tovaru našou spoločnosťou.
10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a
použitím treťou osobou. Sú použité iba na účely vybavenia objednávky a pre komunikáciu so
zákazníkom.
Všetky hyperlinkové prepojenia uvedené v našich obchodných podmienkach obsahujú platné
súčasti týchto obchodných podmienok.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj, so sídlom
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.